GRUPLARA ÖZEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMELERİ

İşverenin çalışanı adına katkı payı ödediği bireysel emeklilik sözleşmesidir. İşveren ödediği katkı paylarına ilişkin birikimin çalışan tarafından hak edilmesi için hak kazanma süresi belirleyebilir. Bu süre yedi yıldan fazla olamaz. İşveren çalışanları adına ödemiş olduğu katkı paylarını belli sınırlamalar dahilinde vergi matrahının tesbitinde gider olarak yazabilir.

  Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)
    <1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sözleşmede Belirlenen Hak Kazanma Süresi(Yıl) 0 100              
1 0 100            
2 0 0 100          
3 0 0 0 100        
4 0 0 0 75 100      
5 0 0 0 60 80 100    
6 0 0 0 60 70 80 100  
7 0 0 0 50 60 70 80 100

3 farklı kategoride olabilir. 1-Otomatik katılım kapsamında işverenin çalışanını bir emeklilik planına dahil etmesi amacıyla işveren ve BES şirketi arasında imzalanan emeklilik sözleşmesidir. 2-Bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. 3-Katılımcılardan onay alan (bizzat veya yetkili organlar vasıtasıyla) sponsorun katılımcılar adına katkı payı ödediği veya ödenmesine aracılık ettiği, sponsor ile BES şirketinin taraf olduğu emeklilik sözleşmesidir. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi katılımcıları yatırdıkları katkı payları karşılığında %30 devlet katkısına hak kazanırlar.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde işveren çalışanı adına katkı payı ödeyebilir. 7 yıldan fazla olmamak üzere ‘hak kazanma’ süresi belirleyebilir. Ancak işveren grup emeklilik sözleşmesi katılımcıları %30 devlet katkısını alamaz.

Otomatik katılım sisteminde ise işveren çalışanları adına katkı payı ödeyemez. Sadece çalışanların ücretlerinden kestiği katkı paylarını BES şirketine aktarmakla yükümlüdür. Otomatik katılım sisteminde çalışanlar %30 devlet katkısına hak kazanır.

Fon dağılım değişikliği, emeklilik planı değişikliği, ve birikimlerin aktarım hakları kural olarak işveren tarafından kullanılır. İşveren fon dağılım değişikliği hakkını çalışana devredebilir.

-‘Hak kazanma’ süresi bitince
-İşveren tarafından bu kuruluştaki iş akdine (haklı nedenler haricinde) son verilmesi
-Çalışanın 22,5,2003 tarih 4857 sayılı kanuna göre haklı nedenle işinden ayrılması ve maluliyet gibi zorunlu nedenler
-İşverenin (aktarım durumu hariç) işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi, iflas yada konkordato ilan etmesi
-Katılımcının vefatı