BEKLENMEYEN DURUMLAR, VEFAT, HACİZ, İFLAS?

Çalışanın vefatı halinde birikimleri ve varsa hak kazandığı devlet katkıları ile bunların getirileri varsa lehdarlarına, bu belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.

İşveren, çalışanının maaşından kestiği katkı paylarını kesildiği günü takip eden işgününde bireysel emeklilik şirketine aktarmak zorundadır. Olası iflas yada haciz durumunda çalışanın katkı payı işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacak olarak nitelendirilecektir. İşverenlerin bu konudaki yükümlülüklerinin takibi Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığınca gerçekleştirilecek, yükümlülüklere uymayan işverenler hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

Bireysel emeklilik şirketi kendisine aktarılan katkı paylarını emeklilik yatırım fonlarında değerlendirir. Emeklilik yatırım fonlarının portföyünü oluşturan yatırım araçları da Takasbank nezdinde saklanmaktadır. Yani bireysel emeklilik şirketinin varlıkları ile katılımcıların fonları birbirinden ayrı varlıklardır ve bireysel emeklilik şirketinin borçları nedeniyle fon varlıkları rehnedilemez, haczedilemez, fon portföyüne ilişkin işlemler dışında teminat gösterilemez.

Çalışanın sistemde bulunduğu ay sayısı ile haciz, rehin ve iflas tarihinde geçerli aylık brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Çalışanın birden çok şirkette emeklilik sözleşmesi var ise haczedilemeyecek tutar, tüm hesaplardaki toplam tutar üzerinden hesaplanır.

*Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Detaylı bilgi için: https://www.zeynepcandanaktas.com/blog/2020/3/7/beste-birikimler-hacizden-korunuyor-mu